Calefactors CETAL

RESISTENCIES ELECTRIQUES CALEFACTORES I CALENTADORS ELECTRICS INDUSTRIALScet log

CETAL és un especialista en el disseny i fabricació d'elements i conjunts calefactors elèctrics industrials. La seva capacitat tecnològica li permet oferir als seus clients, a més de la seva àmplia gamma de calefactors i equips estàndard, la possibilitat de dissenyar i fabricar els equips que s'adaptin a les necessitats concretes que puguin plantejar-se.

 

Calentadors d'immersió roscats

pdfCalentadores de inmersión roscados 

Formats per 2 o 3 forquetes en creu soldades sobre un tap de llautó en els models estàndard, o d'acer inoxidable sota demanda. Circuits a 230 V (s'inclouen els ponts de connexió) Funda per a Termòstat opcional.
Pressió de treball màxim 15 bar
La longitud escalfada sempre ha d'estar submergida.

Models en Inox AISI 321 Elements calefactors en Inox AISI 321. Racor de llautó. Carga especifica 2 W/cm2. Especialment indicats per a aire, oli y fuel pesat.
Models en Inox AISI 316 Elements calefactors en Inox AISI 316 Ti. Racor de llautó. Carga especifica 4 W/cm2. Especialment indicats per a aigua y olis térmics .
Models en Coure Elements calefactores en Coure. Racor de llautó. Carga especifica 8 W/cm2. Especialment indicats per a aigua.
Models en
Incoloy 800
Elements calefactors en Incoloy 800. Racor de llautó. Carga especifica 10 W/cm2. Especialment indicats per a aigua.

Models en
Incoloy 825

Elements calefactors en Incoloy 825. Racor de llautó. Carga especifica 12 W/cm2. Especialment indicats per a aigua.

pdfCalentadores de inmersión roscados con la caja de bornes desplazada

Calentadors d'immersió roscats amb la caixa de borns desplaçada

Formats per 2 o 3 forquetes en creu soldades sobre un tap de llautó en els models estàndard, o d'acer inoxidable sota demanda. Circuits a 230 V (s'inclouen els ponts de connexió) Adequat per a condicions de treball en les quals la temperatura del fluid superi els 110 ºC. La caixa de borns està desplaçada 110 mm. respecte al ràcord de fixació. Funda per a termòstats opcional.
Pressió de treball màxim 15 bar La longitud escalfada sempre ha d'estar submergida.

Models en Inox AISI 321 Racor M45 x 200. Carga específica 2 W/cm2
Models en Inox AISI 321 Racor M77 x 200. Carga específica 2 W/cm2

pdfCalentadores de fondo de Cuba

Calentadors de fons de DIPOSIT

Escalfament de fluids. Utilització en fons de cubà. Formats per tres elements en espiral, disposats en cercle, i soldats sobre un tap de llautó (models estàndard) o d'acer inoxidable (sota demanda). Circuits de 230 V (s'inclouen els ponts de connexió) Opcional-ment poden incloure una funda per a termòstat.

Models en Inox AISI 321 Racor M45 x 200. Racor de llautó. Carga específica 2 W/cm2
Models en Coure Racor M77 x 200. Racor de llautó. Carga específica 2 W/cm2

pdfCalentadores bobinados sobre base cerámica

Calentadors bobinats sobre base ceràmica

Fabricats amb fil d'aliatge crom-níquel 80/20. bobinat sobre una base d'esteatita. Muntades en beines, permeten la seva substitució sense haver de buidar el recipient. Aquestes beines poden recobrir-se de PTFE o d'altre material perquè pugui treballar en mitjans àcids o corrosius. Poden fabricar-se en diàmetres de 24, 28, 32, 35, 47 o 58 mm.

Accessoris

Sèrie d'accessoris de muntatge, comuns a tots els models de calentadors d'immersió roscats, muntats sobre ràcords estàndard ja siguin de llautó o d'acer inoxidable.

Juntes

pdf

Femelles
Brides per soldar
Taps cecs
Taps per borns
Caixes de borns

pdf

 

Calentadors d'immersió amb brida

pdf

CALENTADORS D'IMMERSIO AMB BRIDA MODELS DE FABRICACIÓ ESPECIAL

Estan dissenyats per a l'escalfament i manteniment de la temperatura de fluids líquids o gasosos en grans volums, ja sigui en repòs, o en circulació. Constituïxen un sistema elèctric optim d'escalfament en indústries tan diverses com poden ser les químiques, agroalimentarias, tèxtils, plàstiques, etc...
Els elements calefactores blindats, generalment en forma de forqueta, es sueldan a la brida segons les especificacions de sistemes operatius tals com CODAP - TUV - ASME - ... El feix de resistències pot equipar-se amb sistemes de control de temperatura que permeten adequar la potència i la càrrega especifica a paràmetres diversos com poden ser el cabal, la pressió, la viscositat, la temperatura...
Per a la seva utilització en atmosferes explosives s'adjunten els corresponents certificats LCEI.
Per a temperatures elevades (>900 ºC), pressions importants o volumenes de fluid a escalfar molt petits, la utilització dels calentadores d'alta temperatura THP es presenta com una excel·lent alternativa

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

OPCIONS

 • Potencia màxima > 1 MW.
 • Alimentació trifàsica fina a 750 V.
 • Carga especifica fina a 16 W/cm² .
 • Tub Inox o Incoloy.
 • Resistències blindades en forma de U
 • Longitud màxima del feix de resistències 3300 mm.
 • Soldadures a la brida segons mètodes operatius certificats.
 • Brides normalitzades en acer i en inoxidable.
 • Control de pressió individual
 • Control de temperatura per Termòstato limitador, termoparell o sonda Pt100.
 • Connexió en una o variàs etapes.
 • Caixa de borns desplaçada per temperatures > 120 ºC.
 • Caixa de borns estanca IP67. Antideflagrant EExdIIB/IIC o EExe con certificada LCIE.
 • Pintura normal, marina, off shore.
 • Dossier de fabricació.
 • Certificat de materials.
 • Procés verbal de control.
 • Qualificació mètode de soldadura (QMSE).
 • Qualificació soldador (QS).
 • Fondo de la caixa de borns refrigerat.
 • Color personalitzat.
 • Recepcion per organismes certificats

 

Calentadors THP d'alta temperatura

pdf

La utilització del nitrur de bor com aïllant elèctric substituint a la magnesià electrofosa permet a CETAL estendre el camp d'aplicació dels elements blindats reduint el gradient de temperatura entre el fil de nicrom, veritable font de calor de la resistència, i la paret exterior de l'element blindado a menys de 5 ºC per a un flux de 1 W/cm². Aquesta tecnologia pròpia, permet a CETAL oferir un producte amb altes prestacions:

 • Flux superficial elevat (mes de 200 W/cm² a 100 ºC).
 • Dimensions reduïdes.
 • Control de temperatura a l'interior de la resistència.
 • Aïllament en calent > 100 megaohms.

ESCALFAMENT DE MATRIUS ESCALFA PERNS
La utilització d'elements THP permet concentrar molta energia en un volum mínim. La potència total instal·lada es transfereix per radiació. Amb aquesta tecnologia els temps de muntatge es reduïxen considerablement per a les aplicacions d'ajust de perns per dilatació tèrmica (muntatge de turbines). El mateix pot dir-se per als casos de manteniment de de temperatura de les matrius en els tallers de forja.

Característiques Técniques

 • Carga especifica: Fins a 40 W/cm²
 • Alimentació: Monofàsica o trifasica 24 V, 48 V, 230 V o altre
 • Naturalesa del tub: Inox 321 - 310 - 316L incoloy - inconel
 • Diàmetres estàndard: 11,7 - 12,2 - 17,7 - 19,7 - 21,65 - 24,6 - 29,6 mm.
 • Longituds útil y freda: Segons demanda.
 • Tubo recte o recolzat
CALENTADORES DE ALTA TEMPERATURA MODELO THP

CALENTAMENT DE LÍQUIDS O GASOS EN CIRCULACIÓ FORÇADA
La fabricació dels elements THP amb tub llis o corrugat permet augmentar de manera considerable els coeficients d'intercanvi tèrmic. És per això que aquests calefactors són particularment apropiats per a l'escalfament de líquids o de gasos amb un cabal elevat, a temperatures de fins a 1100 ºC amb pressions de fins a 300 bar.. Aquests calefactores es fabriquen sota comanda adaptant-los a la funció específica que tinguin que realitzar. El material del tub ve determinat per la naturalesa del fluid a tractar. Poden equipar-se amb una beina interior que permet l'allotjament d'un termoparell per a controlar la temperatura en l'interior de la resistència, així la temperatura de treball s'adapta a cada moment a les necessitats i a les diferents variables que puguin intervenir en el procés.

alt

alt Característiques Técnicques Opcions
 • Naturalesa del tub: Inox 321 - 310 - incoloy - titani - zircaloy - 316L
 • Diàmetre: 8 - 16 -19 mm.
 • Carga especifica: Fins a 300 W/cm²
 • Longitud d'immersió: Màxima 6600 mm.
 • Longitud freda segons demanda.
 • Alimentació: Monofàsica o trifásica 230 V- 400 V - 600 V u otras.
 • Control de temperatura: per termoparell a l'interior.
 • Muntatge amb racor o brida soldada TIG.
 • Caixa de borns: Alumini, acer. Inox IP67 antideflagrant EExdIIC amb certificat LCIE.
 • Tub corrugat.
 • Sortida per cable.
 • Intercanviador.

Calentadors THP d'immersió per a cubes

 

Calentadors per a banys àcids o corrosives

Elements calefactors d'acer inoxidable recoberts amb una protecció de PTFE, o qualsevol altre material resistent a la corrosió química. La càrrega màxima amb que poden fabricar-se aquests calentadores és de 2 W/cm2. La distància mínima entre elements calefactores és de 1,5 vegades el diàmetre dels mateixos. També poden utilitzar-se els calentadors amb base ceràmica, introduïts en beines d'inoxidable recobertes amb PTFE o qualsevol altre material resistent a la corrosió química

PROGRAMA DE FABRICACIÓ
alt Calentadors estàndard en Inox recoberts amb PTFE

Elements calefactores d'acer inoxidable recoberts amb una protecció de PTFE, o qualsevol altre material resistent a la corrosió química. La càrrega màxima amb que poden fabricar-se aquests calentadores és de 2 W/cm2 . La distància mínima entre elements calefactores és de 1,5 vegades el diàmetre dels mateixos.
pdf
alt Calentadors amb base ceràmica muntats en beines Inox recubertes amb PTFE

Fabricats amb fil d'aliatge crom-níquel 80/20. bobinat sobre una base d'esteatita. Muntades en beines, permeten la seva substitució sense haver de buidar el recipient. Aquestes beines poden recobrir-se de PTFE o d'altre material perquè pugui treballar en mitjans acidos o corrosius. Poden fabricar-se en diàmetres de 24, 28, 32, 35, 47 o 58 mm
pdf
alt Calentadors portàtils en Inox recoberts amb plomo
serie PB


Calentador d'immersió per a banys acido amb tub inox recobert de plom.
Potencia: 3000W 230V.
Longitud total: 700mm.
pdf

Elements calefactores d'acer inoxidable recobert amb una protecció de PTFE, o qualsevol altre material resistent a la corrosió química. La càrrega màxima amb que poden fabricar-se aquests calentadores és de 2 W/cm2 . La distància mínima entre elements calefactores és de 1,5 vegades el diàmetre dels mateixos.

 

Recalentadors de pas

EPM

 

 

 

epm2

Recalentadors de pas. Models estàndard

                                                                   

Per al reescalfament de líquids i gasos, en recirculació. 
Pressió màxima de treball 15 bar. 
Estan constituïts per un cos d'acer pintat que equipa un calentador d'immersió de la sèrie 77, i un termòstat que pot ser amb escala 15 a 95 ºC, o 80 a 160 ºC . 
Té 4 sortides de 1" G. 
Longitud total L + 420 mm. 

Sota comanda poden fabricar-se en versió tot inox.
També poden calorifugar-se.

 

Serie EPMV
Especialment indicats prr a para fuel y fluids tèrmics. Carga específica 2 W/cm2.
Element calefactor en Inox AISI 321, de la serie 77V. 
Diàmetre del cos del calentador 101 mm. 
Alimentació 230/400 V

Serie EPMC
Especialment indicats per a dissolucions acusats y fluids tèrmics. Carga específica 4 W/cm2.
Element calefactor en Inox AISI 316 Ti, de la serie 77C.
Diàmetre del cos del calentador 101 mm.
Alimentació 230/400 V

Serie EPMK
Especialment indicats per a aigua. carga específica 8 W/cm2.
Element calefactor en coure, de la serie 77K.
Diàmetre del cos del calentador 101 mm. 
Alimentació 230/400

  pdf
 capasoes Recalentadors de pas models especials

Projectats i construïts per a l'escalfament o reescalfament dels fluids en circulació forçada. S'apliquen per a aigua, aigua sobre calentada, oli, fuel, vapor, aire i gasos en general. Les resistències blindades calefactores, sempre en inoxidable, es trien en funció de les característiques del fluid i de la temperatura de treball, els separadors es dissenyen per a aconseguir el coeficient de transmissió mes elevat possible. 
Els elements calefactores poden dotar-se de sistemes de control de temperatura que ens permeten adaptar la càrrega específica als paràmetres de cabal, pressió , temperatura, viscositat, temperatura superficial de la resistència etc... 
El calentador es munta en un cos fabricat seguint els codis constructius (ASME - CODAP - etc..). Poden construir-se per a utilitzacions en atmosferes explosives. Connectant diversos re-calentadores entre si es poden obtenir conjunts amb una gran capacitat d'escalfament.
 pdf
 capasoco

 

Tecnologia desenvolupada per CETAL que ofereix una solució integrada global per a la calefacció de processos
Aquest siatema és la solució ideal per a l’escalfament de fluíds, líqids, gasosos o bifàsics amb un cabal assegurat.
El recalentador està constituït basicamente per un bloc cilindrico d’alumini que és posat a la temperatura adequada per una resistència calefactora
El fluid circula a través d’un serpenti helicoïdal embegut en el bloc d’alumini.
La calor es transmet de manera precisa al fluid. Per minimitzar les perdudes tèrmiques el conjunt està calorifugat, i protegit per un embolcall exterior d’alumini.

Escalfament de gasos y líquids

Models estàndadr:      fins a 100 bar de pressió
                                   potències entre 1,5 i 32 kW
Modelos especiales:    hasta 460 bar de presión
 
Tensió d'alimentació:
     monofásica 230V
    trifásica 400V a 690V

 pdf
capasothp 

Recalentadors de pas equipats amb elements THP d'alta temperatura

Els calefactors THP usen com a aïllant dielectric el Nitrur de Bor en substitució de l’Oxido de Magnesi
Els recalentadors de pas electrics amb recirculació forçada, amb alt flux d’intercanvi tèrmic . estan concebuts per a l’escalfament de líquids o gasos  amb un cabal elevat. L’element calefactor THP s’insereix en un tub sobre uns suports de centrat que asseguren una circulació anul·lar del fluid afavorint un excel·lent intercanvi tèrmic. El control d’aquest intercanvi, juntament amb la utilització d’elements calefactores aïllats amb Nitrur de Bor (BN) permet la utilització d’una càrrega específica que pot superar els 100 W/cm2.

 pdf

 

 

Calentadors d'immersió per a dipòsits oberts

pdf

Calentadors d'immersió per a dipòsits oberts

Adequats per a l'escalfament de líquids en dipòsits oberts, amb nivells baixos o variables.
Cablejat trifàsic en estrella 400 V en els models estàndard. Altres cablejats sota demanda. Tub de sortida en Inox AISI 304 L amb una longitud de 1 metre. Altres longituds sota demanda. Opcional-ment poden incorporar un Termòstat de regulació

rba Serie RBA
Calentadors d'immersió per a dipòsits oberts.
En Inox AISI 321. Carga específica 2 W/cm2. Per aigua
Serie RBI
Calentadors d'immersió per a dipòsits oberts.
En Inox AISI 316 Ti. Carga específica 4W/cm2. Per fuel
RC Serie RC
Calentadors de peu de bomba.
En Inox Aisi 321. Carga específica 2 W/cm2. Per fuel pesat
cacuin Models de fabricació especial
Estan dissenyats per a l'escalfament de líquids en dipòsits oberts, amb nivells baixos o molt variables (segons models), per a banys de desgreixatge o de tractament de superfícies .Poden adaptar-se a les necessitats del procés, i a les limitacions dimensionals dels equipaments.
Es fabriquen models per a calefacció vertical (muntatge en paret), o horitzontal ( de fons de diposit)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Tensió fins a 750V, monofàsica o trifàsica. Elements calefactores soldats sobre brida o sobre caixa de borns estanca. Caixa de borns separada de la zona d'evaporació. Dimensions adaptades al procés. Separadors de manteniment en els circuits. Control de temperaturapdf
Calentadors d'immersió portàtils
 

 

tb

Poden subministrar-se diferents models per aplicacions concretes.
Serie TB per a  agua. Tub de coure niquelat. Carga específica 6 W/cm2
Serie TR per a  agua. Tub de coure niquelat. Carga específica 6 W/cm2
Serie DH per a oli. Tub inox AISI 321. Carga específica 2 W/cm2
Serie PB per a banys ácids. Tub Inox recobert de plom. Carga específica 2 W/cm2
Serie RV per a  vin. Tub Inox AISI 321. Carga específica 2 W/cm2.

 

 

 

Resistències Aletejades

pdf

Fabricades en tub Inox AISI 321, amb aletes d'acer zincat en la seva versió estàndard, o en acer inoxidable, sota comanda.
Ràcors d'acer per al seu muntatge, se subministren amb rosques i juntes. Borns de connexió amb cargols de pressió.
Particularment indicades per a l'escalfament de fluids gasosos en convecció natural o forçada. Temperatura màxima del tub: 350 ºC per als models estàndard. 650 ºC per als models amb aletes en acer inoxidable. S'utilitzen per a la construcció de bateries calefactores.

Model AR8 Fabricades amb tub de Ø 8mm
Aletes de 25x40mm
Racors de connexió M14x1,5
pdf
Model AR10 Fabricades amb tub de Ø 10mm
Aletes de 25x40mm
Racors de connexió M14x1,5
Model AR16 Fabricades amb tub de Ø 16mm
Aletes de 40x80mm
Racors de connexió M24x1,5
alacc Accessoris
SE AR8 Suport, per l'extrem posat a les connexions utilitzat per el muntatge de bateries Per AR 8 i AR 10
SE AR10
SE AR16 Per AR 16
JS AR8 Joc de suports amb  patas, particularment indicats per a petits radiadors en aplicacions de climatització, o en calefacció d'armaris  elèctrics y quadres de maniobra. Per AR 8
i AR 10
JS AR10
JS AR16 Per AR 16
ORPMA Caixa de borns Per AR 8,
AR 10 i AR 16
BRPM Caixa de borns antideflagrant Per AR 8,
AR 10 i AR 16
Models de fabricació especial
Especialment indicats per a l'escalfament industrial, especialment en estufes, forns, armaris i instal·lacions d'assecat, aparells de climatització etc. Les resistències aletejades s'utilitzen generalment per a l'escalfament de l'aire i de gasos no corrosius per convecció natural o forçada. La tecnologia de CETAL permet la fabricació de bateries compactes. Per a aplicacions especials de temperatura elevada o atmosfera corrosiva es poden equipar amb elements fabricats totalment en acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Element calefactor en Inox AISI 321 equipat amb aletes rectangulars o circulars en acer zincat. Equipades amb ràcords d'acer. Se subministren amb rosques i arandelas Connexions elèctriques per borns de la sèrie 500 . Alimentació 230 V 400 V o altres. La part doblegada  té una densitat de calor menor.

OPCIONS
Aletes en acer inoxidable rectangulars o circulars.
Formes especials.
Borns de connexió especials per atmosferes corrosives humides, o tropicals.

CARGUES ESPECIFIQUES ACONSELLADES
· 2 W/cm² per a convecció natural.
· 4 W/cm² per a una velocitat mínima del aire de 2 m/s.
· 5 W/cm² per a una velocitat mínima del aire de 3 m/s.
pdf

 

Radiadors industrials

Aquests calefactors, de construcció molt robusta, estan especialment dissenyats per a la calefacció de locals industrials i cabines de treball. Poden equipar-se amb Termòstats de regulació.
Les connexions estan protegides per una caixa de borns.

Model RIM Model RIM
Caixa de borns d'alumini IP55 .
Element calefactor aletejat carregat 4W/cm².
Protector exterior de xapa perforada
Opcions: Termòstat 0-40 ºC amb comandament extern.
pdf
Model RIT Model RIT
Indicado per a la calefacció de locals públics
Caixa de borns de xapa pintada IP55 .
Element calefactor aletejat carregat 2,5 W/cm².
Protector exterior de xapa perforada
Opcions: Termòstat 0-40 ºC amb comandament extern
Model RE Model RE
Caixa de borns de xapa pintada IP55 .
Element calefactor en U carregat 2,5 W/cm².
Protector exterior de xapa perforada
Model RIC Model RIC
Caixa de borns del model ORGM
Element calefactor aletejat carregat 4W/cm²
Equipat amb un Termòstat 0-40 ºC amb comandament extern
Protector exterior de xapa perforada
Model RAE T3. Antideflagrant Model RAE T3. Antideflagrant
Certificat LCIE nº 94 C 6 I 48X Resistències aletejades
Classificació Grup II T3
Temperatura màxima de l'element calefactor 200 ºC
Opcions: Termòstat 0 40 ºC Suport mural
Altres potències sota comanda
pdf
Model RAE T4. Antideflagrant
Certificat LCIE nº 94 C 6 I 48X Resistències aletejades
Classificació Grup II T4
Temperatura màxima de l'element calefactor 135 ºC
Opcions: Termòstat 0 40 ºC Suport mural
Altres potències sota comanda
Model RBAE T3. Antideflagrant Model  RBAE T3. Antideflagrant
Certificat LCIE nº 00 E 6003X Tubs y aletes d'acer
Clasificación Grupo II T3
Temperatura màxima del element calefactor 200 ºC
Altres potències sota comanda
Calentadors anticondensació per a quadres eléctrics Calentadors anticondensació per a quadres eléctrics
Elements calefactores de baixa temperatura per a antigel i anticondensació en armaris elèctrics i quadres de maniobra.
Model CHA**W. Potències 10, 20, 35, 45, 70, 90, 150, 200W T
ensió 230V. Altres sota demanda.
Cable 500 mm.
Termòstato standard: 20 - 50 ºC. Sota demanda 5 - 35 ºC
pdf

 

 

Bateries calefactores

Construïdes amb elements calefactors blindats o aleteados, aporten solució als problemes d'escalfament d'aire i fluids gasosos.

A més dels models de les sèries estàndard poden construir-se models especials sota les especificacions del client o com proposta tècnica per a aportar solució a un problema d'escalfament determinat.

Serie BTO per a conducte circular Serie BTO per a conducte circular
Són de construcció molt robusta.D'aplicació en escalfament d'aire en conductes circulars amb una velocitat mínima de 2 m/seg. Incorpora un o diversos elements calefactores de tub blindat, suportats per un tub en T d'acer galvanitzat, que permet intercalar-los en conductes circulars de diàmetres normalitzats. Inclouen un limitador de temperatura tarat a 90 ºC i amb rearmament automàtic. Circuits a 230 V, cablejat sota comanda. Prensaestopas per a l'entrada de cables.
pdf
Serie BTR per a conducte rectangular Serie BTR per a  conducte rectangular
Elements aletejats muntats en un suport d'acer, per a la seva instal·lació en conductes rectangulars sistema calaix Caixa de connexions IP55 equipada amb un limitador de temperatura de rearmament automàtic tarat a 90 ºC. Circuits a 230 V. Cablejat trifàsic, sortida amb prensaestopas.
Serie B. Muntades sobre marc Serie B. Muntades sobre marc
Aquestes baterias s'utilitzen per a l'escalfament d'aire i gasos no inflamables, en convecció forçada, a una temperatura màxima de 110 ºC amb una velocitat mínima del fluid de 2 m/seg.
Van equipades amb calefactors aletejats estàndard.
Marc de xapa galvanitzada amb una secció de pas adequada a les dimensions dels calentadores ( veure taula). Circuits a 230 V sortida amb prensaestopas, muntat sobre platina desmuntable.
Opcions: funda per a Termòstat, Termòstat, cablejat en una o diverses etapes.
Models de fabricació especial Models de fabricació especial
Normalment s'utilitzen en l'escalfament d'aire i gasos fins a temperatures de 850 ºC.per a assecat, deshidratació, tractaments tèrmics catalització de fums, etc.. Poden subministrar-se equipades per a tractament d'aire en atmosferes explosives. Els elements calefactores que constituïxen aquestes bateries, estan especialment dissenyats per a obtenir la millor superfície d'intercanvi. Aquests elements poden muntar-se en un o diversos suports d'acer o d'inoxidable per a la seva instal·lació en els conductes. Poden subministrar-se cablejades en una o diverses etapes. L'alimentació elèctrica, trifasica, pot ser fins a 750 V. Poden equipar-se amb sistemes de regulació de temperatura en funció dels paràmetres que s'estimin necessaris

 

 

Calentadors per a zones classificades

Se utilizan en la industria en general en el calentamiento de fluidos en zonas con riesgo de explosión motivado por las condiciones ambientales.
Los distintos tipos de calentadores fabricados por CETAL cumplen las normas europeas (CENELEC) que definen las especificaciones que debe cumplir el material utilizado en atmósfera explosivas.

NORMES QUE COMPLEIXEN
Regles generals EN 50014/NFC 23-514
Embolcall anit-deflagrante "d" EN 50018/NFC 23-518 -Seguretat augmentada "i" EN 50019/NFC 23-519.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Control de la temperatura superficial del calentador (escalfament de gasos) amb limitació de la càrrega específica amb un termopar o limitador soldat a l'element calefactor.
Control de la temperatura del mitjà (escalfament de líquids) per termoparell o limitador integrat en el feix de resistències blindades.
Caixa de borns principal d'alumini, acer o inoxidable EExdIIC/B, Eexde, o Eexe.
Caixa de borns auxiliar EExdIIc T6 per al control de temperatura.
adf Calentadors d'immersió antideflagrants
Tots els models estàndard de calentadors d'immersió, aixi com els de caixa de borns desplaçada, admeten caixes de borns antideflagrants pel que poden ser utilitzats en atmosferes explosives. També poden fabricar-se calentadores d'immersió especials equipats per al seu ús en zones classificades. En tots els casos deuen indicar-nos, a part de les característiques de temperatura de treball i dimensions físiques dels calentadores, el tipus d'atmosfera que haurien de treballar
pdf
atexautoreg Escalfadors d'immersió antideflagrants roscats.
Autolimitació de temperatura superficial de la resistencia mitjançant de la carrega específica definida a l'hora defer el dsisenya en funció de las necesitats,
Fabricació sota comanda 
Potències des de 50 fins a 250W
pdf
convatex Bateries industrials antideflagrants
Preparats per a la seva utilització en atmosferes explosives segons la norma EN 50018, aquests radiadors s'utilitzen per a la calefacció de locals industrials, cabines de pintura, magatzems de productes inflamables etc.. Caixa de borns ADF EEx d II C d'alumini. Protecció exterior en xapa. (inoxidable sota comanda) Temperatura màxima sobre l'element calefactor, en funció de la classificació per temperatura d'utilització
pdf
borncet Caixes de borns anit-deflagrantes
pdf

 

Calentadors i equips especials

pdf

Fabricacions especials

Poden construir-se, sota comanda, equips totalment acabats per a satisfer totes les exigències industrials: Aerotermos, taules calentes, grups tèrmics, re-calentadors de pas.
Es dissenyen i construïxen d'acord amb les especificacions del client

pdf

Resistències especials embegudes en fosa

L'element calefactor es troba embegut en l'interior d'un cos de fosa d'alumini,llautó, bronze, o ferro. S'adapten perfectament a condicions extremes de funcionament, (xocs, vibracions etc.) i ens permeten assegurar un escalfament uniforme tant pla com cilíndric. La colada, per gravetat, es fa amb un motlle de sorra o metàl·lic, segons la quantitat de peces, i les característiques mecàniques requerides. Poden anar equipats amb conductes interiors, per a refrigeració per aigua o fluid tèrmic en circulació, per a l'escalfament d'aire comprimit, o altre tipus de gas a pressió. Formant dues semi-abrazaderas són una excel·lent alternativa per a l'escalfament de tubs o de reactors.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Alimentació: monofàsica o trifàsica, 230/400V o altra sota demanda. · Càrrega especifica màxima sobre l'element: 20 W/cm².
Pesos màxims: Alumini 400 Kgs.Llautó 300 Kgs.
Caixa de connexions estanca o antideflagrant.
Connexions elèctriques per borns roscades o cable soldat sobre les sortides dels elements calefactors.
Fabricació i acabats sota demanda · Ens-amblat per cargols.
Calorifugat sota demanda segons temperatura.
TEMPERATURES DE TREBALL RECOMANADES
Alumini. 400 ºC
Llautó  600 ºC
Bronze 650 ºC
Fundició 750 ºCpdf
pdf

Fabricacions sota plànol. Sèries o models únics

CETAL pot dissenyar i fabricar qualsevol tipus de calefactor elèctric susceptible d'aportar solucions a problemes d'escalfament en la indústria en general. Es poden subministrar bé models únics per a un cas determinat o sèries d'elements calefactors per a incorporar a aparells o a processos productius. En ambdós casos les fabricacions poden fer-se segons les especificacions del client, o segons la solució oferta per CETAL a l'aplicació presentada pel client.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS
Potència des d'alguns W fins a diverses centenes de KW.
Alimentació baixa i mitja tensió fins a 1000 V. Connexió monofàsica o trifàsica.
Temperatures d'utilització fins a 1000 ºC
Dimensions, segons plànol, especificació o mostra facilitada pel client. · Material: coure - inox - incoloy - inconel ·
Muntatge: brida especial o normalitzada, ràcords, muntatges especials · Connexions: espàrrecs, cables, terminals faston ·
Caixes de connexions: estàndard, estanques ,antideflagrants
RESISTÈNCIES CONFORMADES SEGONS PLÀNOL
Constituïxen una excel·lent alternativa als plats calents refosos, en particular per a l'escalfament de blocs de distribució a canals calents en la indústria d'injecció de plàstic. El sistema de fabricació desenvolupat per CETAL assegura una gran homogeneïtat de temperatura en tota la longitud de l'element conformat.
Potència segons comanda. Alimentació: Monofàsica 230 - 400 V o altra. Tolerància de format: Control individual sobre plantilla.

 

Sistemes de control de temperatura

TERMOSTATS MECANICS CETAL TERMÒSTATSMECÀNICS CETAL
Termòstats especialment dissenyats per a equipar els diferents models de calefactors CETAL.
Poden utilitzar-se també en aplicacions industrials de control de temperatura.
pdf
EQUIPS DE REGULACIÓ I CONTROL EQUIPS DE REGULACIÓ I CONTROL
Quadres de regulació construïts segons necessitats
pdf
REGULADORS DE PROCÉS REGULADORS DE PROCÉS
Són reguladors de dos punts d'intervenció, amb regulació PID en el primer i ON/OFF en el segon.L'entrada pot ser multisonda o analògica en corrent o tensió. Hi ha models amb sortida per a SSR, amb sortides analògiques i amb comunicació RS485.
pdf
SONDES DE TEMPERATURA SONDES DE TEMPERATURA
Distints models de sondes, amb els seus accessoris per a aplicacions en diversos camps.
Informació tècnica detallada dels diferents models en format PDF
pdf